Odchylková analýza ve výrobě – výrobní kontroling

Přínos

Dokáži vyčíslit náklady vyrobeného/prodaného kusu
Vidím odchylky od plánu a jsem schopen najít jejich příčinu
Mohu sledovat trendy nákladovosti výroby
Zvládnu validovat nastavení ocenění technologických postupů

Snadno a rychle

Na jedné straně máme prodávaný výrobek za nějakou cenu. Na straně druhé kompletní náklady na chod výrobní firmy. Nalezneme také většinou technologický postup, který nějakým způsobem výrobek ocení. Za pomocí rozpočtové matice pak dokážeme přenést náklady na chod firmy na konkrétní výrobek, vyrobený podle konkrétního postupu, daný měsíc/období a výsledek pak porovnat s plánem.

Komplexně

Veškerá data pro určení úplných výrobních nákladů včetně plánovaných výdajů podle technologického postupu většinou máme, otazník však visí nad způsobem, jak dokážeme veškeré náklady převést na výrobek.

K převodu využijeme transformační matici, která dokáže náklady přenést mezi jednotlivými druhy středisek na základě definovaných vztažných veličin. Například celkovou fakturu za elektřinu rozpočteme podle jednotlivých měřičů na budovách/střediscích. Dále pro výrobní halu rozpočteme elektřinu na stroje podle jejich štítkové spotřeby a skutečné doby běhu.

Obdobné transformace provedeme s veškerými ostatními náklady. Často odlišně rozpočítáváme fixní a variabilní náklady. Ne všechny náklady také souvisejí přímo s výrobními středisky (např. náklady obchodního oddělení, doprava), ty potom přidělujeme výrobkům přímo. Finálně pak přiřadíme náklady z výrobních středisek na produkty, nejčastěji podle skutečně odvedených strojních minut.

Technicky

Velmi zajímavý scénář kombinující výrobní a účetní data. Technicky zde nalezneme datový sklad a návazné ETL procesy, které dokáží získat zdrojová data v potřebné kvalitě a hlavně také tvaru vhodném pro transformaci.

Pokud nám nějaký vstup schází – například nástroj na efektivní tvorbu transformačních matic, dokážeme jej také nabídnout ať již v podobě webové aplikace, nebo rozšíření pro Microsoft Excel.

Vlastní transformace pak již není nic extrémně složitého – jedná se v podstatě o násobení matic buď vektorem, nebo maticí, podle typu transformace. Tato část je realizována v jazyce SQL kvůli efektivitě zpracování sady dat.

Celý komplexní proces je samozřejmě před zraky uživatele skryt za analytickým modelem. Analytický model naopak umožňuje velmi efektivní tvorbu reportů ve standardních nástrojích SQL Serveru (Reporting Services, Excel, DataZEN, Power BI).

Pokročilý uživatel samozřejmě není ochuzen o možnost velmi detailní analýzy celého procesu rozpočtování, každého jednotlivého kroku transformace a to na původní úrovni detailu. Jsem tedy schopen analyzovat, konkrétní částku za vytápění na výrobním středisku, která se tam dostala pře středisko budovy, údržbu a odpracované hodiny údržby.

Stejně jako všechna naše řešení i toto podporuje různé scénáře provozu aplikace a to jak v lokálním (on promise) režimu, tak různé hybridní scénáře až po možnost, kdy celé řešení běhá na cloud platformě